Kinh Hoa Nghiêm - Thập Trụ

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Kinh Hoa Nghiêm - Thập Trụ (Chính Văn và Lược Giải)

Phẩm này là phẩm thứ mười lăm trong Kinh Hoa Nghiêm. Thập Trụ là pháp môn của đạo Bồ Tát.

2014

Dimensions: 7.2W × 10.11L × 0.70H in

Weight: 1.4 lb

ISBN: 978-1-940337-18-0