Quán Âm Sám

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Quán Âm Sám nói về những hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Sám hối cho chính mình cũng như sám hối giùm cho các chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên của mình khi tụng, lạy theo các hạnh của Quán Thế Âm bồ tát: Hiện thân, Hiến thân, Nhu Thuận, Bao dung, Chân thật, Đại bi, Phản văn, Thí Vô úy, Ứng duyên và Mãn nguyện.

2010

Dimensions: 8.26W × 11.57L × 0.21H in

Weight: 0.7 lb

ISBN: 978-0-9844419-1-4