Di Đà Sám Pháp

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Di Đà Sám Pháp giúp cho chúng ta hiểu biết sâu sắc về 13 hồng danh của Đức A Di Đà.

A Di Đà có nghĩa là quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng. Đức A Di Đà có 13 hồng danh mà ta có thể xướng niệm và khẩn thiết sám hối, sửa đổi, tu hành: Vô lượng quang Như lai, Vô biên quang Như lai,Vô ngại quang Như lai, Vô đối quang Như lai, Diệm vương quang Như lai, Thanh tịnh quang Như lai, Hoan hỉ quang Như lai, Trí huệ quang Như lai, Nan tư quang Như lai, Bất đoạn quang Như lai, Vô xưng quang như lai, Siêu nhật nguyệt quang Như lai và Vô lương thọ Như lai.

2013

Dimensions: 8.22W × 11.77L × 0.47H in

Weight: 1.5 lb

ISBN: 978-0-9844419-9-0