Địa Tạng Sám

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Địa Tạng Sám tập trung vào những hạnh nguyện của Đức Địa Tạng Bồ Tát.

Địa Tạng bồ tát có lời nguyện vĩ đại rằng: ‘Nếu tất cả chúng sinh trong địa ngục chưa thành Phật, ta cũng chưa thành Phật’. Chúng ta cầu sám hối trước Địa Tạng bồ tát tất cả những ác nghiệp mình đã tạo từ vô thủy đến nay và đồng thời cũng vì muốn học hạnh bồ tát vĩ đại của ngài: hạnh Hiếu dưỡng, hạnh Hàm dưỡng, hạnh Minh châu, hạnh Tích trượng, hạnh Vô lượng phương tiện và hạnh Vô biên đại nguyện.

2010

Dimensions: 8.22W × 11.7L × 0.33H in

Weight: 1.1 lb

ISBN: 978-0-9844419-3-8