Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Đại Cương Kinh Hoa Nghiêm

"Tâm như nhà họa sư

Hay vẽ những thế gian

Ngũ uẩn từ tâm sanh

Không pháp gì chẳng tạo."

Dimensions: 5.75W x 8.2L x 0.8H in

1 lb

ISBN 0-9679602-1-5