Bảo Bình - Jewel Vase

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

  • Bảo bình là pháp bảo tùy thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là một pháp bảo không thể thiếu sót khi ta tu pháp Thủ Nhãn. Bình chứa tượng trưng cho khả năng chứa đựng của A Lai Da Thức; do đó, tu trì pháp Bảo Bình Thủ Nhãn thường nhằm vào việc chuyển hóa A Lại Da Thức thành Bạch Tịnh Thức.
  • Bảo Bình làm bằng gốm.

The vase is Kuan Yin Bodhisattva’s inseparable dharma object, and it is indispensable for those who cultivate the dharma of Hands and Eyes. Why? Because the Precious Vase represents the dark and unfathomable Storage Consciousness (also known as Alaya Consciousness). Bodhisattvas use the dharma of the Vase to transform the Storage Consciousness into the Pure White Consciousness (the consciousness that only generate goodness).

Dimensions: 1.75W x 4.75H in

Weight: 0.15 lb

Material: Ceramic