Kim Cang Chử - Vajra Pestle

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

  • Kim Cang Chử là một pháp bảo vô cùng quan trọng, tối cao tối quý, không thể thiếu sót khi tu pháp 42 Thủ Nhãn. Kim Cang Chử biểu hiện chiều hướng Xuất Tục, thoát khỏi Tam Giới, chứng đắc Phật tánh bất nhị (hình tượng ba tầng Bồ Tát và một Phật Thủ); đồng thời cũng biểu hiện xu hướng Nhập Thế, phát triển tâm hướng thượng, hướng thiện và hướng mỹ (hình mũi nhọn, tập trung 3 khía).
  • Muốn tu tập pháp bảo Kim Cang Chử này, ta cần được truyền thừa đúng đắn, vì đây là pháp giúp ta thành tựu chánh định, dẹp phá được thiên ma, tinh yêu quỷ quái, và cả Ngũ Ấm Ma.
  • Kim Cang Chử được làm bằng gỗ quý, khắc bằng tay.


  • The Vajra Pestle is the most important, the highest and the most venerated dharma object in the dharma of the 42 Hands and Eyes. The upper part of the Pestle represents the direction of Transcending Worldliness, transcending the Triple Realm and attaining Buddhahood (hence the 3 layers of Bodhisattvas, one head of the Buddha). The lower part of the Pestle represents the direction of Engaging with the World (hence the downward 3-prong point that converging the 3 life-long cultivation of samadhi, compassion, and skillful means).
  • To cultivate this dharma of Vajra Pestle, one needs to receive initiation into the Hoa Nghiem tradition and gain proper training for this particular practice, as it enables one to dispel all demonic states and influences, and thus enter into samadhi.
  • The Vajra Pestle is made of rare wood with hand carvings.

Dimensions: 275H x 20W in

Weight: 0.48 lb

Material: Rare wood with hand carvings