Như Ý Châu - Cintamani Sphere

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

  • Như Ý Châu là ngọc như ý. Như Ý là tánh chất của Chân Tâm, hoàn toàn không bị kiềm chế, ảnh hưởng bởi phiền não, vọng tưởng. Ngọc tượng trưng cho hình trạng của Chân Tâm, là một khối pha lê trong suốt, không màu sắc, không vẩn đục, không ô nhiễm.
  • Tu tập pháp Như Ý Châu Thủ Nhãn là tu tập pháp căn bản nhất của Đức Quán Thế Âm, gieo trồng hạt giống trí huệ Toàn Diện, là trí huệ nhận tri Chân Tâm.

  • Cintamani Sphere is also known as As-You-Wish Pearl. As-You-Wish refers to the True Mind which is beyond the ego’s grip and control, free from afflictions and defilements. The crystal sphere represents the True Mind’s transparent, pure and free nature.

  • When cultivating the dharma of Cintamani Sphere Hand and Eye, we are planting the seed of Omniscience which is the wisdom that comprehends the True Mind.

Dimensions: 1.5 in

Material: High Quality Crystal