Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Hiền Thủ - Đường Đạo Vô Biên

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Hiền Thủ - Đường Đạo Vô Biên

"Tín là nguồn đạo, biển công đức,

Trưởng dưỡng tất cả mọi pháp lành,..."

 

Dimensions: 5.8W x 8.1L x 1.4H in

1.8 lb

ISBN: 0-9679602-3-1