Hồ Lô - Gourd

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

  • Hồ Lô là một pháp bảo có hình dáng tương tự như Bảo Bình, nhưng có hai cái bầu chứa, ở giữa hơi thắt nhỏ lại một chút.
  • Bầu chứa ở phía dưới lớn hơn tượng trưng cho khả năng chứa đựng và tu trì chuyển hóa A Lại Da Thức thành Đại Viên Kính Trí.
  • Bầu chứa phía trên tượng trưng cho khả năng chứa đựng và tu trì chuyển hóa Mạc Na Thức tức là bản ngã của mình thành Bình Đẳng Tánh Trí.

  • The gourd is a dharma object that has a shape similar to the vase. However, it has two rounded containers connected by a narrow passage.
  • The lower container, which is larger, represents the ability to embrace and transform Alaya Consciousness into the Wisdom of Great Perfection Mirror.
  • The upper container, which is smaller, represents the ability to embrace and transform our ego, (also known as Manas Consciousness), into the Wisdom of Equal Nature.

Dimensions: 4W x 5.5H in

Weight: 0.2 lb

Material: Natural gourd