Bình Quân Trì - Kundi

Item is in stock Only 0 left in stock Item is out of stock Item is unavailable

 • Triết lý của bình Quân Trì là triết lý khai triển lòng vị tha, là ý nghĩa của pháp Hồi Hướng, tức là cho ra hết thảy mọi công đức, đem tới hạnh phúc mọi chúng sinh.
 • Vì tất cả chúng ta đều ở trong mạng lưới nhân duyên, nên khi mình tu pháp Quân Trì, vô lượng công đức, vô vàn niềm vui sẽ lập tức tới với chúng sinh.
 • Bồ tát tu pháp Thập Hồi Hướng bằng cách tu pháp Quân Trì này, để hiển hiện thần lực của pháp, ban bố hạnh phúc cho chúng sinh.

  • The philosophy of Kundi is the philosophy of developing altruism, which is the meaning of Dedication, which means giving away all merit and bringing happiness to all living beings.
  • Because we are all in the network of causes and conditions, when we practice the Kundi method, countless merits, and countless joys will immediately come to living beings.
  • Bodhisattvas practice the Dharma of the Ten Dedications by practicing this Dharma of Kundi to manifest the Dharma's power and bestow happiness on living beings.

  Dimensions: 4W x 5H in

  Weight: 0.75 lb

  Material: Ceramic